KVKK Документ

kvkk

WEST SPARE PARTS WEB SİTESİ VERİ İLETİŞİMİ KAPSAMINDA

AYDINLATMA METNİ

WEST SPARE PARTS(WEST) olarak kişisel verilerin güvenliği hususunda azami hassasiyet göstermekteyiz. WEST, kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasının sağlanması ve gizliliğinizi korumak amacıyla ilgili mevzuat çerçevesinde mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır. İş bu sorumluluğumuzun farkındalığı ile 6698 s.k. kapsamında verisorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği şekilde ve mevzuat çerçevesinde işlemekteyiz.

Kişisel verileriniz web iletişim, talep ya da şikayet iletme faaliyetimizi yürütmek amacıyla WEST tarafından WEST’e ait web sitesi üzerinden elektronik ortamda mevzuata ve WEST politikalarına uyumun sağlanması, sözleşmelerin ifa edilmesi, kanunun açıkça öngörmesi WEST’in meşru menfaati hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında iş bu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla da işlenebilmektedir.

Burada işlenmekte olan kişisel verileriniz aşağıda sayılan işleme amaçlarla, kanuni zorunluluklar dışında aktarılmamaktadır.

1) VERİ SORUMLUSU ve TEMSİLCİSİNİN KİMLİĞİ

Kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) 10. Maddesi uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla WEST SPARE PARTS tarafından hangi kapsamda işlenebileceği aşağıda açıklanmıştır.

2) KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

Toplanan kişisel verileriniz, mevzuat tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak WEST tarafından aşağıda yer alan amaçlarla işlenebilmektedir:
• Resmi kurumlarca ilgili mevzuat kapsamında öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması, bu hizmetlerden faydalanılmasına ilişkin olarak tabi olduğumuz yasal yükümlülüklerin ifa edilmesi;
• Resmi makamlardan ya da ilgili kişilerden gelen taleplerin incelenmesi, değerlendirilmesi, yanıtlanması;
• Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
• İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
• Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini,
• Talep- şikayetlerin takibi,
• İleride doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak ispat yükümlülüğünün yerine getirilmesi;
• KVKK 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenmesi şartları ve amaçları kapsamında işlenmektedir.

3) KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN 6698 SAYILI KANUN'UN 11.MADDESİNDE SAYILAN HAKLARI

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi www.westspareparts.com internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan WEST SPARE PARTS Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda düzenlenen yöntemlerle WEST iletmeniz durumunda WEST talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, WEST tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılanişlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerinortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişiselverilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine birsonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,haklarına sahiptirler.
Başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; ilgili kişi, veri sorumlusunun cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikâyette bulunabilir. Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca başvuru yolu tüketilmeden şikâyet yoluna başvurulamaz.
Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, www.westspareparts.com internet adresinde yer alan Veri Sorumlusuna İletişim Başvuru Formu’nu kullanarak gerçekleştirebilirsiniz.